Ochrana osobních údajů - Mirpa sro

Mirpa
Košík
Odhlášení
Řeznictví
Přejít na obsah

Ochrana osobních údajů

O nákupu
Ochrana osobní údajů

Žádostí k zasílání newsletteru uděluje uživatel (návštěvník stránky www.mirpa.cz) společnosti MIRPA, s.r.o., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným shromažďováním a zpracováním těchto osobních údajů uživatele: e-mailové adresy, názvu firmy, jména a příjmení. Osobní údaje bude správce, popř. pověřený zpracovatel, zpracovávat bezplatně ve své databázi a v systému pro zasílání e-mailových zpráv, zejména k zasílání bulletinu, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do odvolání souhlasu.
Současně tímto uživatel potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle dle ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné. Osobní údaje je možno na písemnou žádost uživatele vymazat z databáze.

Registrace zákazníka, nákup bez registrace a  ochrana osobních údajů

a) Na stránce www.mirpa.cz  Zákazník objednává Zboží bez registrace. Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v objednávkovém formuláři. Údaje uvedené Kupujícím  při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

b) Osobní údaje Kupujícího uvedené v objednávkovém formuláři Prodávající shromažďuje pouze v rozsahu nezbytném pro uskutečnění obchodu. Prodávající po dodání Zboží osobní údaje neshromažďuje a nearchivuje.

c) Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště (doručení), adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.  Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů, a to až do doby odvolání takového souhlasu. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svojí obchodní činností žádné další osobě. Dále se zavazuje zabezpečit databázi s osobními údaji kupujících proti zneužití.

d) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě nesouhlasu si můžete ukládání cookies upravit přímo ve svém webovém prohlížeči. Viz Pravidla pro používání souborů cookie .

Kupující bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv  odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.  a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Legislativa

Správce zpracovává osobní údaje uživatele poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR").

Rozsah zpracovaných údajů správcem

Jméno, příjmení, firma, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ a další související komunikaci, informace a podklady, které uživatel v rámci poskytování služeb správci poskytne.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje správce zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností uživatele a po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Správce předává osobní data uživatele třetím stranám, pouze pokud to vyžaduje jiný právní předpis, jinak osobní údaje nepředává.

Práva uživatele

Právo na přístup k osobním údajům - uživatel má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Uživatel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má uživatel právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů – uživatel má právo zažádat správce o výmaz či likvidaci jeho osobních údajů, které správce o uživateli zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a uživatel o to požádá.

Právo na omezení zpracování osobních údajů - uživatel má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování osobních údajů uživatele. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má uživatel právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů – uživatel má možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – uživatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu správce nebo na jeho e-mailovou adresu. Osobní údaje může správce zpracovávat pouze v rozsahu potřebných právních důvodů zpracování, tzn. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

V případě pochybností uživatele se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.


obchod@mirpa.cz
778 50 50 40

info
Po - pá  9:00 - 16:00

MIRPA s.r.o.    Velké Pavlovice
Návrat na obsah