Všeobecné obchodní podmínky - Mirpa sro

Mirpa
Košík
Odhlášení
Řeznictví
Přejít na obsah

Všeobecné obchodní podmínky

O nákupu
Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky www.mirpa.cz (2018) – maloobchodní prodej výdej zboží na provozoně

Základní ustanovení:
Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej se použijí na smlouvy o prodeji potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby (dále jen Zboží) dle § 2085 an. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) uzavírané mezi Dodavatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158 an. NOZ

1. Dodavatel (prodávající):


MIRPA s.r.o., Boženy Němcové 473/1, 69106 Velké Pavlovice
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 97270 vedenou u rejstříkového soudu v Brně.

Dodavatel není plátcem DPH.
IČ: 05678951
DIČ: CZ05678951
CZ 26013
IČ provozovny: 1011336367

(dále jen "Dodavatel")

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 778 50 50 40
e-mail: info@mirpa.cz

Kontaktní údaje jsou zveřejněny v kategorii „kontakty".

2. Kupující (dále jen Zákazník či Spotřebitel)

fyzická či právnická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3. Zboží

Označení Zboží, které je předmětem nabídky e-shopu "Klikni & vyzvedni" dle katalogové nabídky na základě objednávek Kupujícího (Zákazníka či Spotřebitele).
- Potraviny
- Nápoje (nealkoholické)
(dále jen pro účely obecných ustanovení obchodních podmínek Zboží )

4. Způsob provedení objednávky Zboží

Zboží na stránkách   www.mirpa.cz   je katalogem potravin, nápojů nabízených  spotřebiteli. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že dojde k situaci , kdy nebude možné Zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto Zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuto adekvátní náhradní řešení.
Pro objednání si Zákazník vybere požadované zboží, množství,  řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka Zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Dodavatel upozorňuje zákazníky, že popisy prodávaného Zboží na webových stránkách Dodavatele jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno se řídit popisem výrobce na etiketě dodaného Zboží. O složení výrobků se Zákazník může informovat v záložce O nákupu  -  charakteristika výrobků. Zákazník volí množství dodávaného Zboží v  jednotkách kilogramech, gramech, kusech. U každého Zboží, které není k objednání po 1 kg  je uvedeno "lze objednat" po 100 g, 250 g ap. nebo 1 ks.
Zákazník si objednané Zboží následující den po provedené objednávce (úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota) převezme osobně na prodejně Dodavatele, tj. MIRPA s.r.o. Velké Pavlovice, Boženy Němcové 473/1 v provozní dobu prodejny, případně termín převzetí uvede do objednávkového formuláře (vždy v provozní dobu prodejny), případně po individuální dohodě v jinou dobu.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za Zboží a Zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. S ohledem na povahu Zboží (zejména výsekové maso a uzeniny) může být celková cena objednaného Zboží odlišná od skutečně dodaného Zboží, vzhledem k přípustné odchylce váženého zboží. Přípůstná odchylka je +/- 10% z objednaného Zboží. Přípůstná odchylka se týtá Zboží dodávaného v kg, g. Zboží dodané v rámci této hmotnostní odchylky je považováno za Zboží dodané dle objednávky kupujícího, kupující je tedy povinen takové Zboží převzít a uhradit za něj kupní cenu.
Postup pro objednávku Zboží je uveden na www.mirpa.cz  pod záložkou Průvodce nákupem.


5. Ceny Zboží

Platné ceny Zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu. Tato cena Zboží je konečná a obsahuje všechny daně i poplatky.  Ceny Zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému Dodavatele. Ceny Zboží je kupující povinen platit v českých korunách. Minimální cena objednávky je 100,- Kč.

6. Uzavření kupní smlouvy

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému Dodavatele, ale kupní smlouva je uzavřena teprve poté, co bude Zákazníkovi doručeno elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení dodávky'" či telefonické potvrzení objednávky Dodavatelem, kdy si Dodavatel a Zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení.
Kupující podáním objednávky (písemně nebo telefonicky) potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Objednávka je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená objednávka je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.mirpa.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, které si kupující hradí sám.

7. Dodací lhůta a způsob převzetí

Objednané Zboží bude dle provozních možností Dodavatele připraveno k expedici v prodejně společnosti Mirpa sro. Řeznictví u Franců, Velké Pavlovice, B.Němcové 1 v následujícím dni po uskutečnění objednávky, (ve dnech úterý až sobota, mimo státní svátky), kde si Zákazník vyzvedne objednané zboží  po potvrzovací SMS, či emailu. Zákazník má možnost uvést v objednávce i jiný termín pro vyzvednutí Zboží.  Prodávající je oprávněn dodat Zboží i po částech v dílčím plnění.
Jiný způsob převzetí Zboží z objednávek Klikni & vyzvedni není možný.
Zboží se považuje za dodané převzetím Zákazníka , či jím pověřenou osobou, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem a Zboží uhradí.


8. Způsob uhrazení ceny za Zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit osobně při přebírce Zboží, jak si Zákazník zvolil v objednávce,  a to hotově, nebo platbou přes platební terminál. Zásilka se Zbožím obsahuje vždy pokladní doklad, doklad o zaplacení pro účely splnění povinnosti EET, při platbě kartou - účtenka z terminálu.

9. Převzetí Zboží

Zboží je uchováváno, skladováno v požadovaných teplotách, jsou dodržovány veterinární předpisy a systém HACCAP. I přes všechna opatření je nezbytné, aby si Zákazník řádně prohlédl Zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno viditelné mechanické poškození obalu výrobku, nebo neodpovídá-li počet kusů a množství dodacímu listu, je nutné toto řešit s prodavačem. Zákazník má možnost si vážené Zboží v prodejně převážit. Zaplacením Zboží Zákazník souhlasí s převzetím Zboží a stvrzuje, že je předáno ve správném množství, počtu kusů a mechanicky nepoškozené.
Jestliže Kupující připravené Zboží k dodání neodebere, přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího nejpozději prvním dnem prodlení Kupujícího s převzetím Zboží a tímto dnem se v tomto případě také stává splatnou celá kupní cena. Prodávající je dále v tomto případě oprávněn požadovat od Kupujícího náhradu všech škod vzniklých prodlením na straně Kupujícího při odběru, jakož i úroky z prodlení z kupní ceny, skladné, přepravní náklady a další prokazatelné náklady výlohy nebo výdaje, vzniklé z důvodu prodlení Kupujícího Prodávajícímu.

                                       
10. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

a) Záruční lhůty
Vyskytne-li se u zakoupeného Zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat.
Při prodeji Zboží zákazníkům Dodavatel odpovídá za to, že Zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.
Záruční doba Zboží je Dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem Zboží, po rozbalení dle údajů na etiketě, nebo internetových stránkách Dodavatele v katalogu zboží.
b) Lhůty pro uplatnění reklamace: Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané Zboží při převzetí Zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Dodavatele nejpozději při předání Zboží. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného Zboží, jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí Zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.). Dodavatel neručí za vady vzniklé z nevhodného skladování u Zákazníka.  Vady Zboží určeného k rychlé spotřebě musí Zákazník reklamovat nejpozději v den  koupě resp.po převzetí Zboží .
Kupující je povinen prohlédnout si zboží či zajistit prohlídku zboží nejpozději k okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Po době, kdy kupující provedl či měl provést přejímku zboží, jsou jakékoliv případné reklamace zjevných vad a nedostatků vyloučeny. Za zjevné vady, které se objeví při nebo po zpracování zboží prodávající neodpovídá.

Odstranitelné vady
Za odstranitelné vady se považují takové vady Zboží, jejíchž odstranění neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Zákazník má právo u odstranitelných vad na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Pokud Dodavatel neodstraní vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy a ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Zboží vrátit ve stavu, v jakém je obdržel.
Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy (zejména u Neodstranitelných vad) má Zákazník právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad,
b) na odstranění vady opravou věci (není možno použít u vad neodstranitelných),
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo
d) odstoupit od Kupní smlouvy.
Zákazník je povinen sdělit Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady a bez zbytečného odkladu po oznámení vady, přičemž tato lhůta je nejblíže příští pracovní den po oznámení vady Zboží. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Nezvolí–li si Zákazník toto právo včas, má právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Zboží nemá vady.

Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné.
Záruční doba (expirační lhůta) je doba maximální trvanlivosti při dodržení skladovacích podmínek. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze Zboží použít, a je zároveň vyznačena na obalu Zboží či v jeho návodu.

11. Odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu obchod@mirpa.cz nebo telefonicky na tel. +420 778 50 50 40 a to za podmínek stanovených NOZ či těmito obchodními podmínkami.
a) Právo Zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel nesplní smluvené či garantované podmínky dodání Zboží a dále v případě neodstranitelných vad zboží (§2106 NOZ odst.1 písmeno d) NOZ)
Podle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ, na smlouvy o dodávce Zboží tj. potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, se nevztahují ustanovení nového Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách, proto Zákazník nemůže od smlouvy na dodávku Zboží odstoupit z důvodů uvedených v §1829 an. NOZ .
b) Právo Dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Dodavatel vždy povinen kontaktovat Zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

12. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí Zákazníkem není ve shodě s uzavřenou Kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), jedná se o vadné plnění ve smyslu ustanovení §2099 an. NOZ a Zákazník postupuje se v souladu s ustanovením §2106 a §2107 NOZ.

13. Řešení sporu

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr

14. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro bezproblémové dodání Zboží a realizaci objednávek Zákazníků. Po realizaci objednávky, tj. po dodání Zboží, Dodavatel nearchivuje osobní údaje Zákazníků. Pokud Zákazník projeví svůj souhlas, může mu Dodavatel sdělovat e-mailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami. Osobní údaje Zákazníků Dodavatel nepředává žádné další osobě, ani je neprodává třetím stranám a je povinen zachovávat zásady ochrany osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Údaje, které Dodavatel o Zákazníkovi uchovává a zpracovává, může Zákazník kdykoliv změnit.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@mirpa.cz .

15. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kterou je právnická či fyzická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.mirpa.cz. Tyto obchodní podmínky platí od 23.4.2019.

www.mirpa.cz - prodej masa, uzenin, ostatních potravin. Provozovatel MIRPA  s.r.o.


Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky www.eshop.mirpa.cz (2018) – maloobchodní prodej pro rozvoz zboží

Základní ustanovení:
Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej se použijí na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovi domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil (dále jen Zboží) dle § 2085 an. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) uzavírané mezi Dodavatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158 an. NOZ

1. Dodavatel (prodávající):


MIRPA s.r.o., Boženy Němcové 473/1, 69106 Velké Pavlovice
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 97270 vedenou u rejstříkového soudu v Brně.

Dodavatel není plátcem DPH.
IČ: 05678951
DIČ: CZ05678951
CZ 26013
IČ provozovny: 1011336367

(dále jen "Dodavatel")

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 778 50 50 40
e-mail: info@mirpa.cz

Kontaktní údaje jsou zveřejněny v kategorii „kontakty".

2. Kupující (dále jen Zákazník či Spotřebitel)

fyzická či právnická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3. Zboží

Označení Zboží, které je předmětem nabídky e-shopu dle katalogové nabídky na základě objednávek Kupujícího (Zákazníka či Spotřebitele).
- Potraviny
- Nápoje (nealkoholické)
(dále jen pro účely obecných ustanovení obchodních podmínek Zboží )

4. Způsob provedení objednávky Zboží

Zboží na stránkách   www.eshop.mirpa.cz   je katalogem potravin, nápojů dodávaných do spotřebitelovi  domácnosti nebo jiného místa, které spotřebitel určil. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že dojde k situaci , kdy nebude možné Zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto Zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuto adekvátní náhradní řešení.
Pro objednání si Zákazník vybere požadované zboží, množství,  řádně vyplní objednávkový formulář, případně se zaregistruje a objednávku odešle. Odeslaná objednávka Zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Dodavatel upozorňuje zákazníky, že popisy prodávaného Zboží na webových stránkách Dodavatele jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno se řídit popisem výrobce na etiketě dodaného Zboží. O složení výrobků se Zákazník může informovat v záložce O nákupu  -  charakteristika výrobků. Zákazník volí množství dodávaného Zboží v  jednotkách kilogramech, gramech, kusech. U Zboží, které není k objednání po 1 kg, je uvedeno "lze objednat" po 250 g, ap.  nebo 1 ks.
Zákazník je dále povinen si ještě před odesláním objednávky na mapě ověřit, zda služba poskytovaná spolu s dodávkou Zboží,  včetně dopravy Zboží do místa určení, je pro toto místo dostupná. Seznam zavážených míst s konkrétním dnem je pod záložkou Kam zavážíme . Tyto místa se budou postupně rozšiřovat a aktualizovat. Pokud není služba dopravy Zboží na místo určení dostupná, Zákazník si může zvolit jiné místo určení nebo  si Zboží převzít osobně na prodejně Dodavatele, tj. MIRPA s.r.o. Velké Pavlovice, Boženy Němcové 473/1 v provozní dobu prodejny, případně po individuální dohodě v jinou dobu.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za Zboží včetně souvisejících poplatků a Zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. S ohledem na povahu Zboží (zejména výsekové maso a uzeniny) může být celková cena objednaného Zboží odlišná od skutečně dodaného Zboží, vzhledem k přípustné odchylce váženého zboží. Přípůstná odchylka je +/- 10% z objednaného Zboží. Přípůstná odchylka se týtá Zboží dodávaného v kg, g. Zboží dodané v rámci této hmotnostní odchylky je považováno za Zboží dodané dle objednávky kupujícího, kupující je tedy povinen takové Zboží převzít a uhradit za něj kupní cenu.
Postup pro objednávku Zboží je uveden na www.eshop.mirpa.cz  pod záložkou Průvodce nákupem.


5. Ceny Zboží

Platné ceny Zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu. Tato cena Zboží je konečná a obsahuje všechny daně i poplatky.  Ceny Zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému Dodavatele. Ceny Zboží je kupující povinen platit v českých korunách. Minimální cena objednávky je 250,- Kč.

6. Uzavření kupní smlouvy

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému Dodavatele, ale kupní smlouva je uzavřena teprve poté, co bude Zákazníkovi doručeno elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení dodávky'" či telefonické potvrzení objednávky Dodavatelem, kdy si Dodavatel a Zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení.
Kupující podáním objednávky (písemně nebo telefonicky) potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Objednávka je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená objednávka je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.eshop.mirpa.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, které si kupující hradí sám.

7. Dodací lhůta a způsob dopravy

Objednané Zboží bude dle provozních možností Dodavatele dodáno ve dni a v časovém rozmezí dle rozvozového plánu ( kam zavážíme). Zákazník má možnost vyzvednout si zboží na prodejně po potvrzovací SMS do dvou dnů, nebo uvést do poznámky preferované datum a čas doručení. Pokud Zákazník preferované datum a čas neuvede, standartně Dodavatel dodává Zboží v nejbližší den závozu dle rozpisu míst kam zavážíme, v odpoledních hodinách, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající je oprávněn dodat Zboží i po částech v dílčím plnění.
Přeprava je realizována vlastní přepravní službou Dodavatele, cena přepravy je zdarma. V případě, že přepravní služba není schopna dodržet požadovaný čas závozu, je Zákazník vždy předem telefonicky o tomto informován. Přeprava Zboží je realizována jen na místa uvedená v záložce „Kam zavážíme“. Místa budou průběžně doplňována. Pokud Dodavatel na určité místo Zboží nezaváží, je možné objednané Zboží osobně převzít na prodejně Dodavatele, viz bod 4. Jiný způsob dopravy není možný.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Zákazník stanovil v objednávce a předáním Zákazníkovi v místě určeném Zákazníkem, či jím pověřené osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem a Zboží uhradí.
V případě, že je objednávka uskutečněna v pracovní dny do 9:00h ráno, tak je možné objednané Zboží obdržet ještě tentýž den ve večerním rozvozu, pokud ten den Dodavatel uvedené místo zaváží. U některých lokalit (PSČ) můžou být termíny a časová pásma mírně pozměněna v závislosti na možnostech logistiky.

Časová pásma rozvozů:            13:00h - 16:00h (odpolední rozvoz)
17:00h - 20:00h (večerní rozvoz)
ve dnech úterý, středa, čtvrtek, pátek

8. Způsob uhrazení ceny za Zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit osobně při přebírce Zboží, jak si Zákazník zvolil v objednávce,  a to hotově, nebo platbou přes platební terminál, kterým je vybaveno  vozidlo zajišťující rozvoz potravin. Zásilka se Zbožím obsahuje vždy pokladní daňový doklad. Doklad o zaplacení pro účely splnění povinnosti EET je zasílán Zákazníkovi na jím v objednávce uvedený email. Pokud Zákazník požaduje tištěný doklad EET, uvede tento požadavek v objednávce do poznámky.

9. Převzetí Zboží

Potraviny jsou přepravovány s největší opatrností ve voze určeném pro převoz potravin. Samotné Zboží je pak vždy přepravováno v plastových boxech (přepravkách), ve kterých je umístěno  Zboží v obalech. Zboží je z plastového boxu vyjmuto a předáno Zákazníkovi. I přes všechna tato opatření je nezbytné, aby si Zákazník řádně prohlédl Zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno viditelné mechanické poškození obalu výrobku, nebo neodpovídá-li počet kusů dodacímu listu, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky či o chybějícím počtu kusů. Tento postup pak usnadní případnou reklamaci vady Zboží či jeho množství. Zákazník má možnost si vážené Zboží u Přepravce převážit.  Podepsáním převzetí Zboží přepravci Zákazník souhlasí s převzetím Zboží a stvrzuje, že dorazilo ve správném množství, počtu kusů a mechanicky nepoškozené. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Jestliže Kupující připravené Zboží k dodání neodebere, přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího nejpozději prvním dnem prodlení Kupujícího s převzetím Zboží a tímto dnem se v tomto případě také stává splatnou celá kupní cena. Prodávající je dále v tomto případě oprávněn požadovat od Kupujícího náhradu všech škod vzniklých prodlením na straně Kupujícího při odběru, jakož i úroky z prodlení z kupní ceny, skladné, přepravní náklady a další prokazatelné náklady výlohy nebo výdaje, vzniklé z důvodu prodlení Kupujícího Prodávajícímu.

                                      
10. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

a) Záruční lhůty
Vyskytne-li se u zakoupeného Zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat.
Při prodeji Zboží zákazníkům Dodavatel odpovídá za to, že Zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.
Záruční doba Zboží je Dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem Zboží, po rozbalení dle údajů na etiketě, nebo internetových stránkách Dodavatele v katalogu zboží.
b) Lhůty pro uplatnění reklamace: Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané Zboží při převzetí Zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Dodavatele nejpozději při předání Zboží. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného Zboží, jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí Zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.). Dodavatel neručí za vady vzniklé z nevhodného skladování u Zákazníka.  Vady Zboží určeného k rychlé spotřebě musí Zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi resp.po převzetí Zboží .

Odstranitelné vady
Za odstranitelné vady se považují takové vady Zboží, jejíchž odstranění neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Zákazník má právo u odstranitelných vad na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Pokud Dodavatel neodstraní vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy a ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Zboží vrátit ve stavu, v jakém je obdržel.
Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy (zejména u Neodstranitelných vad) má Zákazník právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad,
b) na odstranění vady opravou věci (není možno použít u vad neodstranitelných),
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo
d) odstoupit od Kupní smlouvy.
Zákazník je povinen sdělit Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady a bez zbytečného odkladu po oznámení vady, přičemž tato lhůta je nejblíže příští pracovní den po oznámení vady Zboží. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Nezvolí–li si Zákazník toto právo včas, má právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Zboží nemá vady.

Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné.
Záruční doba (expirační lhůta) je doba maximální trvanlivosti při dodržení skladovacích podmínek. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze Zboží použít, a je zároveň vyznačena na obalu Zboží či v jeho návodu.

11. Odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu obchod@mirpa.cz nebo telefonicky na tel. +420 778 50 50 40 a to za podmínek stanovených NOZ či těmito obchodními podmínkami.
a) Právo Zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel nesplní smluvené či garantované podmínky dodání Zboží a dále v případě neodstranitelných vad zboží (§2106 NOZ odst.1 písmeno d) NOZ)
Podle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ, na smlouvy o dodávce Zboží tj. potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, se nevztahují ustanovení nového Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách, proto Zákazník nemůže od smlouvy na dodávku Zboží odstoupit z důvodů uvedených v §1829 an. NOZ .
b) Právo Dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Dodavatel vždy povinen kontaktovat Zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

12. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí Zákazníkem není ve shodě s uzavřenou Kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), jedná se o vadné plnění ve smyslu ustanovení §2099 an. NOZ a Zákazník postupuje se v souladu s ustanovením §2106 a §2107 NOZ.

13. Řešení sporu

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr

14. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro bezproblémové dodání Zboží a realizaci objednávek Zákazníků. Po realizaci objednávky, tj. po dodání Zboží, Dodavatel nearchivuje osobní údaje Zákazníků. Pokud Zákazník projeví svůj souhlas, může mu Dodavatel sdělovat e-mailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami. Osobní údaje Zákazníků Dodavatel nepředává žádné další osobě, ani je neprodává třetím stranám a je povinen zachovávat zásady ochrany osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Údaje, které Dodavatel o Zákazníkovi uchovává a zpracovává, může Zákazník kdykoliv změnit. .

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@mirpa.cz .

15. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kterou je právnická či fyzická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.eshop.mirpa.cz. Tyto obchodní podmínky platí od 23.4.2019.

www.eshop.mirpa.cz - prodej a rozvoz masa, uzenin, ostatních potravin. Provozovatel MIRPA  s.r.o.obchod@mirpa.cz
778 50 50 40

info
Po - pá  9:00 - 16:00

MIRPA s.r.o.    Velké Pavlovice
Návrat na obsah